2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
DRET-A2
C5
Durant el curs es realitzará una prova avaluativa de caràcter pràctic, consistent en preguntes sobre un supòsit de fet determinat en què serà necessari aplicar els coneixements apresos en la part teòrica. 25%
Proves objectives de preguntes curtes
DRET-A2
Al final dels primers tres blocs temàtics de l'assignatura es realitza un exercici consistent en cinc qüestions curtes que l'estudiant ha de respondre. 25%
Proves de desenvolupament
DRET-A1
DRET-A2
Es realitza una prova de desenvolupament on l'estudiant ha de demostrar l'assimilació dels continguts de l'assignatura en relació amb les competències l'adquisició de les quals ha d'acreditar. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en tres proves (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves de l'avaluació continuada.

La segona convocatòria consistirà en una prova global de recuperació on hi haurà un exercici corresponent a cadascuna de les proves avaluatives realitzades durant l'avaluació continuada. Les proves no superades durant l'avaluació continuada s'han de recuperar en segona convocatòria. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les parts de la prova global de recuperació.