2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  FUNDAMENTOS DE DERECHO PÚBLICO DE CATALUÑA
   Recomendaciones


 
Otros comentarios
L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en tres proves durant el curs (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de superar en la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació, on hi haurà un exercici corresponent a cadascuna de les proves avaluatives realitzades durant el curs. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves.