2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FUNDAMENTALS OF PUBLIC LAW IN CATALONIA
   Recommendations


 
Other comments
L'avaluació continuada és obligatòria i consistirà en tres proves durant el curs (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de superar en la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació, on hi haurà un exercici corresponent a cadascuna de les proves avaluatives realitzades durant el curs. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves.