2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  BASIC ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND INSTITUTIONS
   Contents
Topic Sub-topic
I. INTRODUCCIÓ

Tema 1.- Origen històric del Dret administratiu

Tema 2.- El concepte de Dret administratiu
I. INTRODUCCIÓ
Tema 1.- Origen històric del Dret administratiu.
L'antic règim. L'Estat de dret i la divisió de poders. L'Estat social i democràtic de dret i l'Administració pública. Models juridicoadministratius comparats.
Tema 2.- El concepte de Dret administratiu.
El Dret administratiu i l'Administració pública a l'ordenament jurídic vigent. De la fugida del Dret administratiu al neointervencionisme administratiu. Les tendències expansives d'allò administratiu.
II. LES FONTS DEL DRET ADMINISTRATIU

Tema 3.- La teoria general de l'ordenament jurídic-administratiu

Tema 4.- El reglament i les disposicions de caràcter general
II. LES FONTS DEL DRET ADMINISTRATIU
Tema 3.- La teoria general de l'ordenament jurídic.
La tipologia de les fonts juridicoadministratives. La Constitució com a norma jurídica fonamental. El Dret de la Unió Europea. Les Lleis i les normes amb força de llei. Els principis generals del Dret administratiu. El costum i el precedent administratius. La jurisprudència.
Tema 4.- El reglament i les disposicions de caràcter general.
La relació del reglament amb la Llei. Tipologia de reglaments. La potestat reglamentària: límits i controls. Legalitat i invalidesa. La inderogabilitat singular dels reglaments. La potestat reglamentària de les Administracions territorials: Estat, Comunitats Autònomes i ens locals. La potestat reglamentària de les Administracions no territorials.
III. L'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

Tema 5.- El Dret i l'organització administrativa

Tema 6.- Els principis de l'organització administrativa i la tipologia d'administracions públiques

III. L'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
Tema 5.- El Dret i l'organització administrativa.
El concepte d'Administració pública. La tipologia dels ens públics. La teoria de l'òrgan. Les classes d'òrgans.
Tema 6.- Els principis de l'organització administrativa.
El principi de competència: competència material i competència funcional. La irrenunciabilitat de les competències i les seves excepcions. El principi de jerarquia. El principi d'autonomia. Les grans opcions organitzatives: centralització i descentralització, concentració i desconcentració. El principis de col•laboració, coordinació i cooperació entre Administracions públiques.
IV. LA RELACIÓ JURÍDICOADMINISTRATIVA

Tema 7. L'Administració pública i la llei

Tema 8. L'Administració pública com a potentior personae

Tema 9. Els subjectes de la relació juridicoadministrativa
IV. LA RELACIÓ JURÍDICOADMINISTRATIVA
Tema 7. L'Administració pública i la llei.
El principi de legalitat. Les potestats administratives. Tipologia: potestats reglades i potestats discrecionals. La discrecionalitat administrativa: concepte, límits i control.
Tema 8. L'Administració pública com a potentior personae.
Els privilegis de l'Administració pública. L'Administració pública i els tribunals de justícia. EL principi d'autotutela administrativa: evolució i classes. El sistema de conflictes.
Tema 9. Els subjectes de la relació juridicoadministrativa.
L'Administració pública i la personalitat jurídica. Els drets dels ciutadans. El concepte d'administrat i d'interessat. Els drets subjectius. La participació en l'activitat administrativa.
V. L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA

Tema 10. L'acte administratiu

Tema 11. El procediment administratiu

Tema 12. La validesa dels actes administratius

Tema 13. L'eficàcia dels actes administratius

Tema 14. La coacció administrativa

V. L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA
Tema 10. L'acte administratiu
Concepte. els actes polítics o de govern. la tipologia dels actes administratius. Els elements dels actes i la motivació. La inactivitat de l'Administració. El silenci administratiu.
Tema 11. El procediment administratiu
Principi garantista. Règim jurídic. Fases del procediment. Els procediments especials.
Tema 12. La validesa dels actes administratius
La presumpció de legalitat. La validesa: nul•litat i anul•labilitat. Les irregularitats no invalidants. La convalidació, la conversió i la conservació dels actes.
Tema 13. L'eficàcia dels actes administratius
El principi d'eficàcia immediata. La notificació i la publicació. La retroactivitat. La suspensió.
Tema 14. La coacció administrativa
L'execució forçosa. La coacció directa. La via de fet.
VI. LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN PARTICULAR

Tema 15.- L'Administració de l'Estat

Tema 16.- La Generalitat de Catalunya

Tema 17.- L'Administració local

Tema 18.- El municipi

Tema 19.- Els ens supramunicipals

Tema 20.- L'Administració institucional o instrumental

Tema 21.- L'Administració consultiva i de control
Tema 15.- L'Administració de l'Estat.
La potestat organitzatòria estatal. L'Administració pública i el Govern. La tipologia dels òrgans: centrals i perifèrics.
Tema 16.- La Generalitat de Catalunya.
L'Administració de la Generalitat: organització i competències.
Tema 17.- L'Administració local.
Els orígens i l'evolució històrica. El plantejament constitucional i estatutari a Catalunya. La tipologia dels ens locals: obligatoris i no obligatoris.
Tema 18.- El municipi.
El municipi. Els elements del municipi: població, organització i territori. Els Ajuntaments i llurs competències. Els ens inframunicipals: Entitats locals descentralitzades i districtes. Els ens supramunicipals: mancomunitats i agrupacions forçoses, entitats metropolitanes. Els consorcis.
Tema 19.- Els ens supramunicipals.
La vegueria. El Consell de Vegueria: organització i competències. La província. Orígens, evolució i plantejament actual. La Diputació Provincial: organització i competències. La comarca. El Consell Comarcal: organització i competències.
Tema 20.- L'Administració institucional o instrumental.
El concepte i la topologia. L'Administració instrumental en l'àmbit estatal, autonòmic i local. Les corporacions de Dret públic.
Tema 21.- L'Administració consultiva i de control.
El Consell d'Estat: evolució històrica i règim jurídic. L'Administració consultiva a Catalunya: la Comissió Jurídica Assessora. L'assessorament jurídic de les Administracions locals. El control de les Administracions públiques: intern i extern.