2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONES BÁSICAS ADMINISTRATIVAS
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Supuestos prácticos / estudio de casos
DRET-CE1
DRET-CE7
DRET-CE9
Anàlisi i resolució d'un cas pràctic relacionat amb l'assignatura. Malgrat que durant el curs es realitzaran més supòsits pràctics, únicament s'avaluarà un d'ells. És requisit imprescindible per tal de poder avaluar aquest cas pràctic que l'alumne hagi assistit a un mínim del 80% de les classes pràctiques. Caldrà obtenir una qualificació mínima de 4 al supòsit pràctic avaluatiu, per tal de poder fer la mitjana amb la nota del treball. En cas contrari, caldrà recuperar el supòsit pràctic avaluatiu. 35%
Trabajos
DRET-CE1
DRET-CE7
DRET-CE9
Realització d'un treball en grup sobre un tema de la part VI de l'assignatura (temes 15 a 21). Amb aquesta finalitat, es constituiran 7 grups amb els alumnes matriculats a l'assignatura. Cada grup realitzarà un treball sobre un d'aquests temes, seguint les pautes prèviament fixades pel/s professor/s. Aquest treball s'haurà d'exposar oralment, seguint les pautes prèviament fixades pel/s professor/s.
15%
Pruebas mixtas
DRET-CE1
DRET-CE9
Realització d'una prova final escrita de l'assignatura sobre els continguts de les parts I, II, III, IV i V de l'assignatura (temes 1 a 14). Aquesta prova constarà de preguntes curtes i preguntes de desenvolupament. 50%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'Estatut de la URV i la normativa d'ordenació acadèmica disposen que l'avaluació dels ensenyaments es realitzarà de forma continuada.

Atès aquest sistema d'avaluació continuada, a la primera convocatòria, els alumnes hauran de realitzar una prova escrita mixta (examen final) que constarà de preguntes curtes i preguntes de desenvolupament (50% de la nota final); un treball en grup que s'haurà d'exposar oralment (15%); i un supòsit pràctic (35% de la nota final). Aquest supòsit pràctic tindrà lloc abans de l'examen final de l'assignatura. Només podran fer aquest supòsit pràctic avaluatiu els estudiants que hagin assistit un mínim del 80% a les classes pràctiques de l'assignatura.

Només podran substituir la nota del supòsit pràctic (35% de la nota final) mitjançant un cas pràctic el dia de l'examen final aquelles persones que, malgrat haver fet el cas pràctic, no hagin arribat al 4 o que, per causes de força major, degudament justificades, no hagin pogut fer el spòsit pràctic el dia establert. En tot cas, per superar l'assignatura cal haver aprovat l'examen final (és a dir, haver obtingut 2.5 o més punts sobre 5 punts).

A la segona convocatòria, el sistema d'avaluació serà el mateix. El treball en grup (15%) no serà recuperable en aquesta convocatòria, si no s'ha realitzat el dia previst. Només podran recuperar la nota del supòsit pràctic (35% de la nota final) mitjançant un cas pràctic el dia de l'examen final aquelles persones que no hagin tingut dues possibilitats de fer-ho. La prova mixta (examen final) serà del mateix format que a la primera convocatòria (50% de la nota final) i caldrà aprovar-la (és a di cal obtenir 2.5 punts o més sobre 5) per superar l'assignatura.