2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  ADMINISTRATIVE ACTIVITY AND CONTROL OF THE PUBLIC ADMINISTRATIONS
   Contents
Topic Sub-topic
I. EL CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
Tema 1. El control de l'activitat administrativa (I)
Tema 2. El control de l'activitat administrativa (II)
I. EL CONTROL DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
Tema 1. El control de l'activitat administrativa (I).
Les classes de control: de legalitat i d'oportunitat. La revocació dels actes. La revisió d'ofici dels actes.
Tema 2. El control de l'activitat administrativa (II)
Els recursos administratius. El recurs de reposició. El recurs d'alçada. El recurs extraordinari de revisió.
II. LES FORMES DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
Tema 3. L’activitat de limitació
Tema 4. L’activitat sancionadora
Tema 5. L’activitat de prestació
Tema 6. L’activitat de foment
Tema 7. L’activitat de planificació
Tema 8. L’activitat arbitral
II. LES FORMES DE L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA
Tema 3. L’activitat de limitació
El concepte de policia i d’intervenció administrativa. El règim jurídic de les autoritzacions administratives i llur tipologia. La delimitació de drets. Les limitacions a la propietat i a la iniciativa econòmica. Els deures i les prestacions forçoses. El neointervencionisme administratiu i l’activitat policial.
Tema 4. L’activitat sancionadora
El concepte i les característiques. Les classes de sancions. L’autotutela i les sancions administratives. Els principis del Dret administratiu sancionador. El procediment administratiu sancionador. L’execució de les sancions.
Tema 5. L’activitat de prestació
El concepte de servei públic i la doctrina del Dret comunitari. La crisi del concepte: del servei públic a la iniciativa econòmica pública. Les formes de gestió de serveis públic. El règim jurídic de la concessió. Les relacions entre concessionari i els usuaris. L’anomenat sector públic i l’activitat industrial de l’Administració.
Tema 6. L’activitat de foment
El concepte i la tipologia. La subvenció: concepte i classes. El control de les subvencions i la incidència del Dret comunitari.
Tema 7. L’activitat de planificació
El concepte i les classes de plans. L’Estat i les Comunitats Autònomes en els procediments de planificació. La planificació pública i la participació ciutadana. L’execució dels plans i el seu control. El planejament urbanístic a Catalunya.
Tema 8. L’activitat arbitral
El concepte d’intervenció arbitral de l’Administració. Les classes: arbitratge voluntari i arbitratge obligatori. El règim jurídic de les decisions arbitrals administratives.
III. EL CONTROL JURISDICCIONAL DE L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA

Tema 9. La jurisdicció contenciosa administrativa
Tema 10. El procés contenciós administratiu
III. EL CONTROL JURISDICCIONAL DE L'ACTIVITAT JURIDICOADMINISTRATIVA

Tema 9. La jurisdicció contenciosa administrativa
L'evolució històrica i el plantejament constitucional. Els òrgans jurisdiccionals i llurs competències. La naturalesa, l'extensió i els límits de la jurisdicció.
Tema 10. El procés contenciós administratiu
Les parts. L'objecte. Les pretensions del procés. EL procediment en primera i única instància. L'abast i l'execució de la sentència. El sistema de recursos. Els procediments especials. La protecció jurisdiccional dels drets fonamentals. La via d'emparament ordinària.
IV. EL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ
Tema 11. El personal al servei de les Administracions Públiques
Tema 12. La funció pública
Tema 13. La relació funcionarial
IV. EL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ
Tema 11. El personal al servei de les Administracions Públiques.
El règim jurídic i els diferents models organitzatius. La distribució competencial en la matèria. La tipologia del personal al servei de l'Administració Pública.
Tema 12. La funció pública.
El concepte i les classes de funcionaris. Les plantilles orgàniques i els llocs de treball. La funció pública a les Comunitats Autònomes i a l'Administració local.
Tema 13. La relació funcionarial.
La selecció i l'ingrés. Les situacions administratives. La provisió dels llocs de treball. El règim estatutari dels funcionaris: drets i deures. El règim retributiu. Les incompatibilitats. La responsabilitat del funcionari. Funció pública i drets sindicals.