2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHOS FUNDAMENTALES
   Contenidos
tema Subtema
PART GENERAL Tema 1. Evolució i concepte dels drets fonamentals.
Evolució històrica i constitucionalizació dels drets. Noció de dret fonamental. Sistemàtica dels drets a la Constitució Espanyola de 1978. La dignitat de la persona.
Tema 2. Elements configuradors dels drets
Titularitat i condicions d'exercici dels drets. Nacionalitat i estrangeria: els drets dels estrangers.
Contingut, delimitació i límits dels drets fonamentals. Vinculació i eficàcia dels drets i llibertats enfront dels poders públics i entre particulars.
Tema 3. Les garanties no jurisdiccionals.
La reserva de llei i el respecte al contingut essencial. El Defensor del Poble.
Tema 4 . Les garanties jurisdiccionals.
La protecció ordinària. El procediment preferent i sumari. El recurs d'ampara constitucional.
Tema 5. La suspensió dels drets i llibertats.
La suspensió col·lectiva: els estats excepcionals. La suspensió individual: la normativa antiterrorista.
PART ESPECIAL Tema 6. El principi d'igualtat.
Dimensions de la igualtat a la Constitució. La igualtat en la llei i la igualtat en aplicació de la llei. La igualtat de gènere.
Tema 7. El dret a la tutela judicial efectiva.
Concepte, característiques i contingut de la tutela. La prohibició d'indefensió. Les clàusules específiques de l'article 24.2 CE.
Tema 8. Els drets de llibertat individual.
El dret a la vida i a la integritat física i moral. La llibertat ideològica i religiosa. El dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. La inviolabilitat del domicili. El secret de les comunicacions. La protecció de les dades personals. Els drets de llibertat, seguretat i de moviment; l’habeas corpus.
Tema 9. Els drets polítics i de participació.
La llibertat d'expressió. La llibertat i el dret a la informació. El dret de reunió i de manifestació. El dret d'associació. El dret a participar en els assumptes públics i d'accés als càrrecs públics. El dret de petició.
Tema 10. Els drets socials i econòmics.
Els drets de l’àmbit educatiu. Els drets de l’àmbit laboral: dret al treball, la llibertat sindical i el dret de vaga. Els principis rectors de la política social i econòmica.