2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHOS FUNDAMENTALES
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1
A7
Exàmen escrit de preguntes curtes sobre els temes 6-7-8-9 i 10 del programa (part especial) 30%
Pruebas prácticas
A1
A7
Resolució d'un cas pràctic amb aplicació de la normativa vigent 40%
Pruebas de desarrollo
A1
A7
Exàmen escrit teòric de desenvolupament sobre el cinc primers temes del programa 30%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació continuada consistirà en tres proves durant el curs (dues de caràcter teòric i una de caràcter pràctic). Les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les proves. La segona convocatòria consistirà en una prova global de recuperació.

La correcció lingüística (gramàtica, ortografia, sintaxi) es tindrà en compte a l'hora de valorar les proves, i pot arribar a disminuir en dos punts el conjunt de la prova corresponent.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.