2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET PENAL. PART GENERAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A9
C4
En les proves de desenvolupament, l'estudiant ha de respondre de forma extensa les qüestions que se li formulin, demostrant un coneixement adequat dels conceptes més importants de l'assignatura. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A9
C4
Les proves de preguntes curtes consisteixen en respondre de forma concisa les qüestions plantejades sobre una part del temari de l'assignatura. 20%
Proves pràctiques
A4
En la prova pràctica, l'estudiant ha de resoldre el supòsit o supòsits de fet proposats, demostrant la capacitat d'aplicar la teoria a la pràctica. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El seguiment de l'assignatura per Avaluació continuada comporta la realització de diverses proves de caràcter teòric i pràctic que permeten assolir una puntuació de 100%.

L'alumne que en AC no assoleixi un mínim de cinc punts en la nota final, podrà concórrer a la segona convocatòria. L'examen en segona convocatòria consistirà en una prova teòrica (60% de la nota) i uns prova de caràcter pràctic (40%). L'examen teòric consistirà en quatre preguntes curtes i una pregunta de desenvolupament. De forma alternativa s'ofereix també la possibilitat d'examen oral per a la part teòrica de l'assignatura. Aquest examen consistirà en entre 4 i 5 preguntes de desenvolupament. L'examen pràctic proposarà la qualificació d'un supòsit de fet.

Durant la realització de les proves avaluatives de l'AC i en l'examen de segona convocatòria es limitarà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades, d'acord amb la normativa acadèmica de la URV.

Les peticions de revisió d'examen hauran de ser sol·licitades per escrit motivat en els dos dies següents a la publicació de les notes.