2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA Y LOS BIENES PÚBLICOS
   Contenidos
tema Subtema
I. L'EXPROPIACIÓ FORÇOSA
1. L'expropiació forçosa (I). Plantejament general.
El plantejament constitucional del dret de propietat. El concepte d'expropiació. Les classes d'expropiació. L'expropiació i les limitacions a la propietat. La naturalesa i la justificació de la potestat expropiatòria. El règim competencial i la normativa aplicable.
2. L'expropiació forçosa (II). Els elements de la potestat expropiatòria. Els subjectes de la potestat expropiatòria. L'objecte de la potestat expropiatòria. La causa expropiandi. El contingut i els efectes de l'expropiació. El procediment expropiatori. El procediment expropiatori general i el procediment d'urgència
3. L'expropiació forçosa (III). La garantia patrimonial a l'expropiació forçosa. La garantia expropiatòria: el seu caràcter essencial. La protecció davant la via de fet. El dret a les formes procedimentals. La indemnització expropiatòria: el preu just. La reversió del bé expropiat.
II. LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
4. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (I). Plantejament general.
Plantejament general. El règim competencial i normativa aplicable. Característiques principals del sistema de responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública.
5. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (II). Pressupòsits. Els pressupòsits de la responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública: la producció d'una lesió, la imputació del dany i la relació de causalitat. El contingut i l'extensió del deure d'indemnitzar.
6. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques(III). Procediment i Jurisdicció competent. Les vies formals per l'exigència de responsabilitat patrimonial. La prescripció de l'acció de responsabilitat. El procediment administratiu d'exigència de responsabilitat. La competència de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. La responsabilitat de l'Administració per actes dels concessionaris i els contractistes.
7. La responsabilitat de l'Administració de Justícia i la responsabilitat de l'Estat per actes legislatius. La responsabilitat de l'Administració de Justícia. La responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador. La responsabilitat per actes legislatius.
III. LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
8. La contractació pública(I): consideracions generals.
Plantejament general. El règim competencial i normativa aplicable. La figura del contracte administratiu: concepte. Les classes de contractes del sector públic i el seu règim jurídic. Els contractes administratiu. Els contractes privats. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada.
9. la contractació Pública (II). Subjectes i procediments de contractació L'àmbit d'aplicació subjectiu de la Llei de contractes del sector públic. Les parts dels contractes: les entitats contractants i el contractista. L'objecte, la causa i el contingut dels contractes. L'adjudicació dels contractes. La formalització del contracte. Les prerrogatives de l'Administració. Les tècniques de garantia de l'equilibri econòmic. L'extinció del contracte. Les garanties del compliment dels contractes.
IV. ELS BÉNS PÚBLICS
10. El domini públic i privat de l'Administració pública.
El règim jurídic bàsic dels béns de l'Administració pública: els béns de domini públic i el patrimoni privat. La naturalesa jurídica i l'evolució històrica. La tipologia i l'escala de demanialitat. L'afectació i la desafectació. Les mutacions demanials.
11. Els béns de les Administracions públiques Les administracions territorials: els béns de la Generalitat de Catalunya. Els béns dels ens locals, en particular, els béns comunals. Les administracions no territorials i llurs béns.
12. La utilització del domini públic El règim d'utilització: ús comú i ús privatiu. La concessió demanial. La protecció del domini públic. Els principis d'inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat. Les facultats d'autotutela administrativa. Les servituds administratives.
13. Les aigües terrestres. Els antecedents i el règim jurídic. La distribució competencial. L'organització administrativa i d'usuaris. La planificació hidrològica. La concessió i la prescripció. La protecció del demani hídric.
14. El demani marítim i portuari. L'abast i els béns que els integren, L'àmbit competencial. Els règims d'utilització. L'administració portuaria.
15. Altres dominis públics. El domini viari. El domini miner i el règim del subsòl. Els monts públics.