2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1
C4
Exercicis pràctics que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. L'alumne ha de donar resposta a l'activitat plantejada, plasmant de manera pràctica, els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura 1/3
Proves objectives de tipus test
A1
Es realitzaren dos proves que inclouen preguntes tancades o enunciats amb diferents alternatives de resposta. L'estudiant selecciona una resposta entre un número limitat de possibilitats. 2/3
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La no assistència de l'alumne al 80% de les sessions de pràctiques i la no participació repercutirà en la seva nota de pràctiques.

Per superar l'assignatura, tant a la primera convocatòria com a la segona convocatòria, l'alumne ha de superar la part pràctica com a mínim amb un 5 i cada una de les parts teòriques també amb un 5 com a mínim.

L'examen tipus test de la part teòrica es realitzarà a les dates fixades al pla de treball per les proves de la primera convocatòria o avaluació continuada. Fora de les dates fixades al pla de treball no es farà un examen tipus test. A l'examen tipus test les preguntes mal contestades descompten.

A la segona convocatòria i a la convocatòria addicional no es realitzaran exàmens tipus test, per avaluar la part teòrica, sinó que es realitzarà un examen amb preguntes de desenvolupament. Les proves es realitzaran a les dates fixades pel la Facultat de Ciències Jurídiques.

L'alumne que vagi a la segona convocatòria haurà de realitzar una prova, teòrica i/o pràctica, de la part que no hagi superat.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova.