2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  L'ACCIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA I ELS BÉNS PÚBLICS
   Fonts d'informació
Bàsica COSCULLUELA MUNTANER, Manual de Derecho Administrativo, última edició,
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T., Curso de Derecho Administrativo, Vols. I i II, última edició,
GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo, vol.II, última edició,
MARTÍN MATEO,R., Manual de Derecho Administrativo, última edició,
MUÑOZ MACHADO,S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, última edició,
PARADA VÁZQUEZ, J.R., Derecho Administrativo, última edició,
PAREJO ALFONSO, Manual de Derecho Administrativo, vol.I i II, última edició,
SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Principios de Derecho Administrativo General, vols. I i II, última edició,
PAREJO ALFONSO, Lecciones de Derecho Administrativo, última edició,
LUCIA CASADO, AITANA DE LA VARGA, ANNA PALLARES, INÉS GIL, JOSEP RAMON FUENTES, JUDITH GIFREU, LAURA, Esquemas de procedimiento administrativo. Tomo IX, tercera edición, 2018, Tirant lo Blanch, Valencia
JOSEP RAMON FUENTES, JUDITH GIFREU, ANNA PALLARES i al., Règim Jurídic dels Governs Locals de Catalunya, última edició, Tirant lo Blanch

TEXTOS NORMATIUS. PER A LA PREPARACIÓ DEL PROGRAMA ÉS IMPRESCINDIBLE LA UTILITZACIÓ I CONSULTA DE LES NORMES JURÍDIQUES QUE REGULEN LES MATÈRIES OBJECTE DEL TEMARI. TOTES AQUESTES NORMES ES PODEN TROBAR EN LES DIFERENTS RECOPILACIONS NORMATIVES QUE ANUALMENT TREUEN LES DIFERENTS EDITORIALS. TAMBÉ ES PODEN TROBAR A INTERNET.

Complementària COBO OLVERA, El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
DE AHUMADA RAMOS, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
ESCUIN PALOP, Comentarios a la Ley de Expropiación forzosa, última edició,
GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO i ARANA GARCÍA, El justiprecio de la Expropiación Forzosa, última edició,
PERA VERDAGUER, Expropiación forzosa, ,
SOSA WAGNER, Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, última edició,
SORO MATEO, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
GONZÁLEZ PÉREZ, Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
JOSE MARIA GIMENO FELIU, CARLOS-ALBERTO AMOEDO-SOUTO, Estudio sistemático de la ley de contratos del sector público, 2018, Thomson Reuters Aranzadi
MORENO MOLINA, La nueva ley de contratos del sector público, última edició,
JOSE MARIA GIMENO FELIU, "La nueva ley de contratos del sector público: hacia un modelo de contratación pública transparente", 2018, Contratación administrativa práctica: revista de c
CHINCHILLA MARÍN, Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, última edició,
HORGUÉ BAENA, Régimen patrimonial de las Administraciones Públicas, última edició,
BOCANEGRA SIERRA, ALONSO IBÁÑEZ i FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Lecciones de Dominio Público, última edició,