2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
   Continguts
Tema Subtema
1.LA TEORIA GENERAL DE L' OBLIGACIÓ
TEMA 1: EL DRET DE LES OBLIGACIONS I DELS CONTRACTES
1. La regulació del dret d’obligacions
2. els drets real i els drets de crèdit
2.1. Criteris de distinció
2.2. El contingut obligacional dels drets reals
3. Les fonts de les obligacions

TEMA 2: L’OBLIGACIÓ
1. Concepte d’obligació
2. La prestació
2.1. Concepte i característiques
2.2. La identificació de la conducta: La seva determinació o determinabilitat
3. El deute
3.1. La responsabilitat pel incompliment
3.2. La càrrega de la diligència
3.3. Les excepcions
4. El crèdit
5. La figura del tercer

TEMA 3: LES CLASSES D’OBLIGACIONS SEGONS LA NATURALESA MATERIAL DE LA PRESTACIÓ
1. L’obligació de donar
1.1. L’obligació de donar cosa certa i determinada
1.2. L’obligació de donar cosa genèrica
1.3. L’obligació pecuniària
2. L’obligació de fer
3. L’obligació de no fer

TEMA 4: LES CLASSES D’OBLIGACIONS SEGONS L’ATRIBUCIÓ DEL DEURE JURÍDIC
1. L’obligació alternativa
2. L’Obligació conjunta
3. L’obligació facultativa

5. LES CLASSES D’OBLIGACIONS SEGONS EL SEU NIVELL D’EFECTIVITAT
1. L’obligació futura
2. L’obligació sotmesa a condició suspensiva
3. L’existència i l’exigibilitat de l’obligació: el termini

TEMA 6: LA PLURALITAT D’OBLIGACIONS DERIVADES D’UNA MATEIXA RELACIÓ JURÍDICA
1. Les obligacions periòdiques
2. Les obligacions recíproques
3. Les obligacions accessòries
3.1. L’obligació d’interessos
3.2. L’obligació amb clàusula penal
4. Les obligacions subsidiàries
5. Les obligacions eventuals

7. LA COTITULARITAT EN EL CRÈDIT I EN EL DEUTE
1. La cotitularitat del crèdit i del deute
2. La mancomunitat
2.1. Aspectes generals
2.2. La mancomunitat pura
2.3. La mancomunitat col·lectiva
2.4. L’obligació indivisible mancomunada
3. La solidaritat
3.1. La solidaritat com a règim excepcional
3.2. La integritat de la titularitat
3.3. Les relacions internes

TEMA 8: LA PROTECCIÓ LEGAL DEL CRÈDIT
1. L’acció rescissòria per frau de creditors
1.1. Fonament
1.2. Requisits
1.3. Efectes
2. Inoponibilitat al creditor dels actes gratuïts perjudicials: art. 531-14 CCCat
3. L’acció subrogatòria
3.1. Fonament i funció
3.2. Efectes
4. L’acció directa
4.1. Concepte i característiques
4.2. Efectes
5. La preferència i prelació de crèdits

TEMA 9: LA MODIFICACIÓ DE L’OBLIGACIÓ
1. La modificació i la novació de l’obligació
2. El canvi de creditor
2.1. La cessió del crèdit
2.2. La subrogació en el crèdit
3. El canvi en la titularitat del deute
4. El canvi en l’objecte o en les seves condicions principals

TEMA 10: EL PAGAMENT O COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ
1. El pagament o compliment
1.1. Atribució al pagament del valor de compliment
1.2. Els subjectes del compliment
1.3. El destinatari del pagament
1.4. El lloc i el moment de pagament
1.5. Mecanismes de pagament de l’obligació pecuniària
1.6. Els efectes jurídics del pagament
1.7. La proba del pagament
2. La mora credendi i la consignació
3. La imputació de pagament
4. La conducta no coincident amb la prestació
4.1. La dació en pagament
4.2. L’adjudicació en pagament
5. El pagament per cessió de bens
6. L’adjudicació per a pagament

TEMA 11: ALTRES CAUSES D’EXTINCIÓ DE L’OBLIGACIÓ
1. La novació
2. La confusió
3. La condonació
4. La compensació
5. La pèrdua de la cosa deguda
6. El mutu dissens i el desistiment unilateral

TEMA 12: L’INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ
1. La mora del deutor
2. L’incompliment definitiu de l’obligació
3. El compliment irregular o defectuós
4. La imputació al deutor de l’incompliment de l’obligació
4.1 El dolo
4.2. La culpa o negligència
5. La responsabilitat del deutor pels actes del seus auxiliars

TEMA 13: ELS REMEIS DAVANT L’INCOMPLIMENT
1. La responsabilitat del deutor
2. El compliment forçós de l’obligació: modalitats de l’execució forçosa
3. La suspensió del compliment de la obligació pròpia
4. La resolució
4.1. La facultat resolutòria en el CCEsp
4.2. La resolució en el CCCat
5. La reducció del preu
6. L’obligació d’indemnitzar els danys i els perjudicis
6.1. La causalitat del dany i la seva imputació subjectiva
6.2. El dany emergent i el lucre cessant
6.3. La quantificació del dany
7. Les causes d’exoneració de la responsabilitat

2.ELS CONTRACTES EN PARTICULAR ELS CONTRACTES
TEMA 14: LA COMPRAVENDA
1. Concepte i característiques
2. L’objecte de la compravenda
3. El preu
4. Les arres
5. Els deures general d’informació i de col·laboració
6. Les obligacions del venedor
6.1. El deure de conservació i la transmissió dels riscos
6.2. L’entrega
6.3. La transmissió de la titularitat
6.4. El pagament de les despeses derivades de la venda
7. Les obligacions del comprador
7.1. El pagament del preu
7.2. La recepció de la cosa venuda
8. La doble venda
9. Les especialitats de la compravenda d’immobles
10. Compravendes especials

TEMA 15: LA PERMUTA I LA CESSIÓ DE FINCA A CANVI DE CONSTRUCCIÓ FUTURA
1. El contracte de permuta
1.1. Concepte i característiques
2.1. Règim jurídic
2. El contracte de cessió de finca o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura
2.1. Concepte i modalitats
2.2. Drets i obligacions de les parts
2.3. L’incompliment del contracte
2.4. La resolució del contracte

TEMA 16: ELS CONTRACTES DE SERVEIS
1. L’arrendament de serveis
1.1. Concepte i característiques
1.2. Distinció entre l’arrendament de serveis i el contracte d’obra
1.3. Les obligacions de les parts
1.4. L’extinció del contracte
2. El contracte d’obra
2.1. Concepte i característiques
2.2. Les obligacions de les parts
2.3. El risc de pèrdua per cas fortuït
2.4. La responsabilitat del contractista per ruïna de l’obra
2.5. L’extinció del contracte
2.6. La responsabilitat per vicis de la construcció en el règim de la Ley de Ordenación de la Edificación: Els agents de l’edificació. La seva responsabilitat
3. El contracte de manteniment

TEMA 15: EL CONTRACTE DE MANDAT
1. Concepte i característiques
2. L’extensió del mandat
2.1. Les instruccions
2.2. L’actuació extralimitada del mandatari
2.3. El deure de cooperació del mandant
3. Les previsions legals relatives als conflictes d’interessos
4. El mandatari.
4.1. El caràcter personal de la seva obligació
4.2. La substitució del mandatari
4.3. La delegació
4.4. La pluralitat de mandataris
4.5. El deure de diligència del mandatari
5. La extinció del mandat
6. La rendició de comptes

TEMA 16: EL DIPÒSIT
1. La situació de dipòsit: les seves fonts i les seves classes
2. El contracte de dipòsit
2.1. La constitució del dipòsit
2.2. Obligacions de dipositari
2.3. Obligacions del dipositant
2.4. El dipòsit necessari
3. El dipòsit judicial

TEMA 17: L’ARRENDAMENT DE COSES
1. Concepte i característiques generals
2. El contracte d’arrendament de coses
2.1. Caràcters del contracte
2.2. Forma del contracte
2.3. Les prestacions: l’objecte i el preu
3. La durada de l’arrendament
4. Les obligacions de les parts
4.1. Les obligacions de l’arrendador
4.2. Les obligacions de l’arrendatari
5. L’extinció de l’arrendament
6. El subarrendament

TEMA 18: ELS ARRENDAMENTS URBANS
1. Aspectes generals
2. La LAU
2.1. El seu àmbit d’aplicació
2.2. Naturalesa dels seus preceptes
3. L’arrendament d’habitatge
3.1.Concepte
3.2. Legitimació
3.3. Efectes del contracte davant tercers
3.4. La durada del contracte: el termini inicial i les seves pròrrogues
3.5. La subrogació en la posició de l’arrendatari
3.6. La renda
3.7. El règim d’ús de l’habitatge arrendat
3.8. El subarrendament
3.9. Els drets d’adquisició preferent de l’arrendatari
3.10. Les circumstàncies que afecten a la vigència o efectivitat del contracte
4. L’arrendament per l’ús diferent del d’habitatge
4.1. Aspectes generals
4.2. La subrogació en cas de venda de la finca arrendada
4.3. Les obres en la finca arrendada
4.4. El dret d’adquisició preferent
4.5. La cessió del contracte i el subarrendament
4.6. La subrogació en cas de mort de l’arrendatari
4.7. La indemnització a l’arrendatari
4.8. La resolució del contracte
5. Les disposicions comuns als arrendaments d’habitatge i d’ús diferent del d’habitatge

TEMA 19: ELS CONTRACTES ALEATORIS
1. Aspectes generals
2. El contracte de violari
3. El contracte d’aliments
4. L’aposta

TEMA 20: EL CONTRACTE DE SOCIETAT
1. Concepte i característiques
2. Els elements del contracte
3. Les classes de societat civil
4.Els drets i les obligacions del socis
5. La liquidació de la societat

TEMA 21: ELS CONTRACTES DE PRÈSTEC
1. El contracte de comodat
1.1. Concepte i característiques
1.2. Els elements del contracte
1.3. Les obligacions i la responsabilitat de les parts
1.4. Extinció del comodat
2. El simple préstec
2.1. concepte i característiques
2.2. Els elements del contracte
2.3. El contingut. El pagament d’interessos per part del prestatari
3. El contracte de préstec al consum:
3.1. Concepte i característiques
3.2. Els elements del contracte
3.3. El contingut del contracte

TEMA 22: EL CONTRACTE DE FIANÇA
1. Concepte i funció del contracte de fiança
2. Les fonts de la fiança
3. La forma del contracte
4. L’obligació del fiador
4.1. L’obligació garantida i el principi d’accesorietat
4.2. La reproducció de la prestació
4.3. La subsidiarietat
5. Les relacions entre fiador i deutor
5.1. La relevació de la fiança
5.2. Els efectes del pagament fet pel fiador
6. La pluralitat de fiadors
6.1. La cofiança
6.2. La subfiança
7. L’extinció de la fiança

TEMA 23: ELS CONTRACTES ALEATORIS
1. L’aleatorietat o incertesa
2. El contracte de violari o contracte de vitalici
2.1. Concepte i finalitat
2.2. Els elements del contracte
2.3. El contingut del contracte
2.4. La extinció i la ineficàcia del contracte
3. El contracte d’aliments
3.1. Concepte i característiques
3.2. Els elements del contracte
3.2. El contingut del contracte
3.3. La transmissió i l’extinció de l’obligació derivada del contracte
4. L’aposta

TEMA 24: ELS CONTRACTES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
1. La transacció
1.1. Concepte i característiques
1.2. Els elements del contracte
1.3. El contingut del contracte
2. El conveni arbitral
2.1. Concepte i característiques
2.2. Els efectes del contracte
3. L’acord de mediació

3. Responsabilitat extracontractual TEMA 25: EL DRET DE DAÑYS O RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL
1. La funció del Dret de danys
2. La responsabilitat civil
2.1. La responsabilitat contractual i l’extracontractual
2.2. La responsabilitat extracontractual i la responsabilitat civil derivada de delicte
2.3. Els fonaments i els tipus de responsabilitat civil
3. La responsabilitat per fet propi
3.1. L’acció o l’omissió
3.2. El dany
3.3. La relació de causalitat
4. La responsabilitat per fet aliè
5. Altres supòsits de responsabilitat civil
6. La reparació del dany
6.1. La reparació en forma específica
6.2. L’obligació d’indemnitzar els danys i els perjudicis
7. L’assegurança de responsabilitat civil
4. FONTS NO CONTRACTUALS DE LES OBLIGACIONS TEMA 26: ALTRES FONTS NO CONTRACTUALS DE LES OBLIGACIONS
1. L’enriquiment injustificat
1.1. El concepte
2.2. El règim general
2. El cobrament o el pagament de l’indegut
2.1. Els seus requisits
2.2. La prova del pagament i de l’error
2.3. Els efectes del pagament indegut
3. La gestió dels negocis aliens sense mandat
3.1. El concepte, la funció i la naturalesa
3.2. Els deures del gestor
3.3. La responsabilitat del gestor
3.4. La finalització de la gestió
4. La voluntat unilateral com a font d’obligacions
4.1. La promesa pública
4.2. El concurs públic