2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas objetivas de tipo test
A6
A10
C3

-Contingut: temes 1 a 14:teoria

- Dia,hora i aula: el que es determinarà al Pla de treball

- tipus: test

- Per a totes les proves: cada alumne farà la prova en el grup, matí o tarda, que li correspongui per matrícula (no es permeten canvis)- es puntuarà sobre 10

- Les preguntes no contestades no descompten i les errònies descompten 0.25

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- valor: 2/3 de la prova a fer mitja amb el 1/3 de la prova pràctica sobre els mateixos temes

- El valor final de les proves test i pràctica sobre els temes 1 a 14 suposa, en total, el 1/2 del total de la nota final de l'assignatura

Pruebas prácticas
A6
A10
C3


- Contingut: temes 1 a 14:
. resolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar.
. Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat). NO es permeten fotocòpies.

- Dia,hora i aula: el que es determinarà al Pla de treball

- Per a totes les proves: cada alumne farà la prova en el grup, matí o tarda, que li correspongui per matrícula (no es permeten canvis)


- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5

. la pràctica té un valor de 1/3, a fer mitja amb els 2/3 de la prova test sobre els mateixos temes

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- El valor final de les proves test i pràctica sobre els temes 1 a 14 suposa, en total, el 1/2 del total de la nota final de l'assignatura
Pruebas de desarrollo
A6
A10
C3


-Contingut: temes 15 a 27

- Dia,hora i aula: l'oficialment establert

- Tipus

a) part teòrica: preguntes a desenvolupar

b) part pràctica: resolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar.

. Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat). NO es permeten fotocòpies.


a) part teòrica:
. es puntuarà sobre 10. S'aprova amb un 5.
. Valor: 2/3 del total de la prova

b) part pràctica:
. Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i fa mitja amb la part teòrica
. valor: 1/3 del total de la prova

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- El resultat final d'aquesta prova és 1/2 del total de la nota final
Otros  

PRIMERA CONVOCATÒRIA: Comput dels resultats: a) Alumnes presentats a les 3 proves: mitja en els percentatges descrits b) Alumnes no presentats a qualsevol de les 3 proves: mitja entre el resultat de la/es prova/es feta/es i un 0 corresponent a la/es prova/es no presentada/es c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats" SEGONA CONVOCATÒRIA: - Contingut: a) Part teòrica: prova tipus test i prova de desenvolupament; b) Part pràctica: resolució del supòsits plantejats. Els alumnes que havent-se presentat a totes proves previstes per la 1ª convocatòria (prova test, prova a desenvolupar i proves pràctiques) hagin superat alguna de les parts (obligacions o contractes) amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria nomé. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat. - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves


- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- Es puntuarà sobre 10

- La part teòrica representa els 2/3 de la nota final

- La part pràctica representa 1/3 de la nota final


* Es puntuarà sobre 10
- El resultat farà mitja amb el resultat de la part superada en primera convocatòria.
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

- QUEDA ABSOLUTAMENT PROHIBIT L'ÚS O TINENÇA DE DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ I/O TRANSMISSIÓ DE DADES DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES (ar. 21 NAM Grau).

- En Primera Convocatòria:

a) Alumnes presentats a les 3 proves: mitja entre totes, segons els valors fixats

b) Alumnes presentats només a una o dos proves: mitja entre el resultat de la/les prova/ves realitzada/des i un 0 corresponent a la/les prova/ves no presentada/des

c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats"

- En segona convocatòria:

. Part teòrica: prova tipus test de la primera part del temari i a desenvolupar de la segona

. Part pràctica: resolució dels casos plantejats

. Es puntuarà sobre 10

. La part teòrica representa els 2/3 de la nota final

. La part pràctica representa 1/3 de la nota final

. Els alumnes que havent-se presentat a totes les proves previstes per la 1ª convocatòria (prova teòrica test, prova a desenvolupar i proves pràctiques) hagin superat una de les parts (obligacions o contractes) amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat.