2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A6
A10
C3


- Contingut: temes 1 a 13:
. resolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar.
. Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat). NO es permeten fotocòpies.

- Dia,hora i aula: el que es determinarà al Pla de treball

- Per a totes les proves: cada alumne farà la prova en el grup, matí o tarda, que li correspongui per matrícula (no es permeten canvis)


- Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5

. la pràctica té un valor de 1/3, a fer mitja amb els 2/3 de la prova test sobre els mateixos temes

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- El valor final de les proves test i pràctica sobre els temes 1 a 14 suposa, en total, el 1/2 del total de la nota final de l'assignatura
Proves de desenvolupament
A6
A10
C3


-Contingut: temes 15 a 26

- Dia,hora i aula: l'oficialment establert

- Tipus

a) part teòrica: preguntes a desenvolupar

b) part pràctica: resolució d'un o més casos pràctics, que l'alumne haurà d'estructurar.

. Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat). NO es permeten fotocòpies.


a) part teòrica:
. es puntuarà sobre 10. S'aprova amb un 5.
. Valor: 2/3 del total de la prova

b) part pràctica:
. Es puntuarà sobre 10, s'aprova a partir de 5 i fa mitja amb la part teòrica
. valor: 1/3 del total de la prova

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- El resultat final d'aquesta prova és 1/2 del total de la nota final
Proves mixtes
A6
A10
C3

-Contingut: temes 1 a 13:teoria

- Dia,hora i aula: el que es determinarà al Pla de treball

- tipus:
a) en 1ª convocatòria: test i a desenvolupar
b) en 2ª convocatòria: test

- Per a totes les proves: els/les alumnes faran la prova en el grup, matí o tarda, que li correspongui per matrícula (no es permeten canvis)

- es puntuarà sobre 10

- Les preguntes no contestades no descompten i les errònies descompten 0.25

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- valor: 2/3 de la prova a fer mitja amb el 1/3 de la prova pràctica sobre els mateixos temes

- El valor final de les proves test i pràctica sobre els temes 1 a 14 suposa, en total, el 1/2 del total de la nota final de l'assignatura
Altres  
- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura.

PRIMERA CONVOCATÒRIA: Comput dels resultats:
a) Alumnes presentats a les 3 proves: mitja en els percentatges descrits
b) Alumnes no presentats a qualsevol de les 3 proves: mitja entre el resultat de la/es prova/es feta/es i un 0 corresponent a la/es prova/es no presentada/es
c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats"

SEGONA CONVOCATÒRIA: - Contingut: a) Part teòrica: prova tipus test i prova de desenvolupament;
b) Part pràctica: resolució del supòsits plantejats.

Els alumnes que havent-se presentat a totes proves previstes per la 1ª convocatòria (prova test, proves a desenvolupar i proves pràctiques) hagin superat alguna de les parts (obligacions o contractes) amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat. - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves </p>

El alumnes que havent-se presentat a 3 convocatòries no hagin superat l'assignatura podran escollir, en 2ª convocatòria, entre fer la part teòrica d'obligacions de forma test o oral. En cas de escollir la via oral hauran de comunicar-ho via correu electrònic amb 10 dies d'antelació

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- Es puntuarà sobre 10

- La part teòrica representa els 2/3 de la nota final

- La part pràctica representa 1/3 de la nota final


* Es puntuarà sobre 10
- El resultat farà mitja amb el resultat de la part superada en primera convocatòria.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- QUEDA ABSOLUTAMENT PROHIBIT L'ÚS O TINENÇA DE DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ I/O TRANSMISSIÓ DE DADES DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES (ar. 21 NAM Grau).

- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura

- En Primera Convocatòria:

- Tipus de prova:

a) Prova teòrica: test i a desenvolupar

b) prova pràctica: a desenvolupar

- Valoracions

a) Alumnes presentats a les 3 proves: mitja entre totes, segons els valors fixats

b) Alumnes presentats només a una o dos proves: mitja entre el resultat de la/les prova/ves realitzada/des i un 0 corresponent a la/les prova/ves no presentada/des

c)) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats"

. Per aprovar cal haver obtingut un valor de 3 en cadascuna de les proves

- En segona convocatòria:

. Tipus de prova:

a) Part d'obligacions: prova teòrica tipus test i prova pràctica a desenvolupar

b) Part de contractes: a desenvolupar

. Es puntuarà sobre 10

. La part teòrica representa els 2/3 de la nota final

. La part pràctica representa 1/3 de la nota final

. Per aprovar cal haver obtingut un valor de 3 en cadascuna de les proves

. Els alumnes que havent-se presentat a totes les proves previstes per la 1ª convocatòria (prova teòrica test, prova a desenvolupar i proves pràctiques) hagin superat una de les parts (obligacions o contractes) amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a totes les proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la part a la que eventualment s'hagin presentat.

. El alumnes que havent-se presentat a 3 convocatòries no hagin superat l'assignatura podran escollir, en 2ª convocatòria, entre fer la part teòrica d'obligacions de forma test o oral. En cas de escollir la via oral hauran de comunicar-ho via correu electrònic amb 10 dies d'antelació