2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  LABOUR LAW AND THE SOCIAL SECURITY
   Competences
Type A Code Competences Specific
 DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
 DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
 DRET-A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
Type B Code Competences Transversal
 DRET-B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
 DRET-B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
 DRET-B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
Type C Code Competences Nuclear
 C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV