2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  COMPARATIVE LAW
   Contents
Topic Sub-topic
PRIMERA PART.- Introducció al dret comparat i sistemes1.- El dret comparat i la seva problemàtica

1.1. Concepte de dret comparat
1.2.- Funcions i mètode
1.3.- Problèmàtica. Atenció especial als problemes de traducció i de conceptes jurídics
1.4. Sistemàtica. La classificació dels sistemes jurídics

2.- Les famílies jurídiques al món

2.1.- Els sistemes continentals o de civil law
2.1.1. Característiques comunes
2.1.2. Sistema francés
2.1.3. Sistema germànic
2.1.4. Altres variants

2.2.- Els sistemes anglosaxons o de common law
2.2.1. Característiques comunes
2.2.2. Sistema anglès
2.2.3. Sistema nordamericà
2.2.4. Altres variants

2.3.- El dret islàmic i altres sistemes

2.4.- Constitucionalisme global i constitucionalisme en xarxa: nous desenvolupaments en l'àmbit del dret públic

2.5.- El dret privat europeu


SEGONA PART.- Dret comparat par especial

3.- Justicia constitucional comparada.
4.- Del derecho público nacional al derecho ultraestatal: constitucionalismo global y derecho administrativo global
5.- La regulación de la integridad pública: experiencias y culturas comparadas
6.- El contracte; Especial referència al precontracte i al contracte de lloguer
7.- Constitució i harmonització dels drets reals a Europa. Especial referència a la transmissió de la propietat i a la hipoteca.
8.- Trust i fidúcia a Europa