2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET DE FAMÍLIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A3
C3

2 proves teòriques:

- Estructura: tipus test

- Contingut: el que s'especificarà al Pla de treball.

- Dates: les que s'especificaran al Pla de treball
- es puntuaran sobre 10
- Les preguntes no contestades no descompten i les errònies descompten 0.25
- valor: 2/3 del valor total de l'assignatura

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves


Proves pràctiques
A3
C3
1 prova pràctica:

Metodologia: resolució dels casos pràctics plantejats.
Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat).
NO es permeten fotocòpies.

Contingut: tot el temari

Data: l'oficialment assenyalada
- Es puntuarà sobre 10

- valor: 1/3 del valor total de la prova

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves
Altres  

PRIMERA CONVOCATÒRIA: Comput dels resultats: a) Alumnes que hagin fet les 3 proves (2 test i 1 pràctica): mitja en els percentatges descrits b) Alumnes no presentats a qualsevol de les 3 proves: mitja entre el resultat de la/es prova/es feta/es i un 0 corresponent a la/es prova/es no presentada/es c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats" - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves SEGONA CONVOCATÒRIA: - Contingut: a) Part teòrica: prova tipus test b) Part pràctica: resolució del supòsits plantejats. Els alumnes que havent-se presentat a les 3 proves previstes per la 1ª convocatòria hagin superat, com a mínim una de les proves teòriques amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a les 3 proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la/les prova/es a la/les que eventualment s'hagin presentat. - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

 
Altres comentaris i segona convocatòria

- QUEDA ABSOLUTAMENT PROHIBIT L'ÚS O TINENÇA DE DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ I/O TRANSMISSIÓ DE DADES DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES (ar. 21 NAM Grau).

- En Primera Convocatòria:

a) Alumnes que hagin fet les 3 proves (2 test i 1 pràctica): mitja en els percentatges descrits

b) Alumnes presentats només a una de les proves: mitja entre el resultat de la prova i un 0 corresponent a la/les prova/ves no realitzada/des

c) Alumnes no presentats a cap de les tres proves: "no presentats"

. L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- En segona convocatòria:

. Part teòrica: prova tipus test

. Part pràctica: resolució dels casos plantejats

. Es puntuarà sobre 10

. La part teòrica representa els 2/3 de la nota final

. La part pràctica representa 1/3 de la nota final

. L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

. Els alumnes que havent-se presentat a les 3 proves previstes per la 1ª convocatòria hagin superat, com a mínim, una de les proves teòriques amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a les 3 proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la/les prova/es a la/les que eventualment s'hagin presentat.