2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FAMILY LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A3
C3


1 prova pràctica:

Metodologia: resolució dels casos pràctics plantejats.
Es permet l'ajut Del Codi civil estatal i Codi civil català (i els documents legals que eventualment determini el professorat).
NO es permeten fotocòpies.

Contingut: tot el temari

Data: l'oficialment assenyalada
- Es puntuarà sobre 10

- valor: 1/3 del valor total de la prova

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves
Mixed tests
A3
C3
2 proves teòriques:

- Estructura: tipus test i a desenvolupar

- Contingut: el que s'especificarà al Pla de treball.

- Dates: les que s'especificaran al Pla de treball
- es puntuaran sobre 10
- Les preguntes no contestades no descompten i les errònies descompten 0.25
- valor: 2/3 del valor total de l'assignatura

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves
Others  

- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura PRIMERA CONVOCATÒRIA: a) Part teòrica: test i a desenvolupar b) part pràctica: a desenvolupar Comput dels resultats: a) Alumnes que hagin fet les 3 proves (2 test i 1 pràctica): mitja en els percentatges descrits b) Alumnes no presentats a qualsevol de les 3 proves: mitja entre el resultat de la/es prova/es feta/es i un 0 corresponent a la/es prova/es no presentada/es c) Alumnes no presentats a cap de les 3 proves: "no presentats" - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves SEGONA CONVOCATÒRIA: - a) Part teòrica: test b) Part pràctica: a desenvolupar - Els alumnes que havent-se presentat a les 3 proves previstes per la 1ª convocatòria hagin superat, com a mínim una de les proves teòriques amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a les 3 proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la/les prova/es a la/les que eventualment s'hagin presentat. - L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

El alumnes que havent-se presentat a 3 convocatòries no hagin superat l'assignatura podran escollir, en 2ª convocatòria, entre fer la part teòrica de forma test o oral. En cas de escollir la via oral hauran de comunicar-ho per correu electrònic amb 10 dies d'antelació

 
Other comments and second call

- QUEDA ABSOLUTAMENT PROHIBIT L'ÚS O TINENÇA DE DISPOSITIUS DE COMUNICACIÓ I/O TRANSMISSIÓ DE DADES DURANT LA REALITZACIÓ DE LES PROVES (ar. 21 NAM Grau).

- La valoració de l'assignatura es farà tenint en compte els criteris que a continuació es relacionen, tot i que, segons normativa (art. 4.2, final NAM Grau), a les actes figurarà com a "no presentat" qui no hagi fet un total de proves que representin un valor igual o superior al 50% de l'assignatura

- L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves

- En Primera Convocatòria:

Metodologia:

a) Part teòrica: test i a desenvolupar

b) Part pràctica: a desenvolupar

- Valoració de les proves:

a) Alumnes que hagin fet totes les proves: mitja en els percentatges descrits

b) Alumnes presentats només a una de les proves: mitja entre el resultat de la prova i un 0 corresponent a la/les prova/ves no realitzada/des

c) Alumnes no presentats a cap de les proves: "no presentats"

- En segona convocatòria:

Metodologia:

a) Part teòrica: prova tipus test

b) Part pràctica: resolució dels casos plantejats

. Els alumnes que havent-se presentat a les 3 proves previstes per la 1ª convocatòria hagin superat, com a mínim, una de les proves teòriques amb un 5 o més podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa. En cas contrari, és a dir, si no s'han presentat a les 3 proves previstes, hauran de presentar-se de tot el temari, tot i que hagin superat la/les prova/es a la/les que eventualment s'hagin presentat.

. El alumnes que havent-se presentat a 3 convocatòries no hagin superat l'assignatura podran escollir, en 2ª convocatòria, entre fer la part teòrica de forma test o oral. En cas de escollir la via oral hauran de comunicar-ho per correu electrònic amb 10 dies d'antelació