2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FAMILY LAW
   Sources of information
Basic

BIBLIOGRAFIA:

Es recomanen les darreres edicions de les obres següents:

- Pedro DEL POZO - Esteve BOSCH - Antoni VAQUER: Derecho civil de Cataluña. Derecho de familia. Editorial Marcial Pons.

- Reyes BRRADA - Martín GARRIDO - Sergio NASARRE: El nuevo derecho de la persona y de la familia. Libro Segundo del Código Civil de Cataluña. Editorial Bosch, S.A.

- Martín GARRIDO MELERO: Derecho de familia. Editorial Marcial Pons.

- Mª Carmen GETE-ALONSO et alii: Derecho de familia vigente en Cataluña, Editorial Tirant lo Blanch.

 

Complementary

La bilbliografia complementària està especificada, per a cadascuna de les lliçons, en els manuals esmentats abans. Coma obra general de consulta, es recomanen especialment els comentaris següents:

- Joan EGEA FERNÁNDEZ - Josep FERRER RIBA: Comentari al llibre segon del Codi civil de Catalunya. Família i relacions convivencials d'ajuda mútua. Editorial Atelier, 2014

-Reyes BARRADA ORELLANA: El plan de parentalidad. El nuevo derecho de la persona y de la família. Libro Segundo del Código Civil de Cataluña. Editorial Bosch, S.A.

-Reyes Barrada Orellana: La naturaleza esencialmente compartida de la guarda. Revista Jurídica de Catalunya, vol 3/2013 pp. 23 a 59