2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET FINANCER
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. EL DRET FINANCER
1. Activitat financera i Hisenda Pública.
2. Dret Financer: concepte i contingut.
3. Relació amb disciplines jurídiques i no jurídiques.
4. Fonts del dret financer.


Tema 2. PRINCIPIS CONSTITUCIONALS I ALTRES NORMES EN EL DRET FINANCER. 1. Principis constitucionals en el Dret financer i poder financer.
2. Distribució del poder Financer.
3. Normes financeres.
4. Aplicació de normes financeres.
Tema 3. L'APLICACIÓ DEL DRET FINANCER
1. L'aplicació del Dret financer
2. Eficàcia de les normes financeres en el temps.
3. Eficàcia de les normes financeres en l'espai.
4. La interpretació en el Dret financer. Especial referència al Dret tributari.
5. La integració. L'analogia.
Tema 4. EL PODER FINANCER
1. El poder financer. Consideracions generals.
2. Extensió del Dret financer. Els seus límits. Especial referència als tractats internacionals.
3. Poder financer i autonomia. Diversos sistemes de finançament de les autonomies.
4. El poder financer: ordenament espanyol. Idees generals.
5. L'Estat.
6. Les Comunitats Autònomes.
7. Els Ens Locals.
8. Els ens menors institucionals.
9. L'Administració financera espanyola.
Tema 5. L'OBJECTE DE L'ACTIVITAT FINANCERA
1. L'objecte de l'activitat financera. Aspectes extrajuridics. L'aspecte jurídic.
2. Les despeses públiques. Concepte i classes. El Dret de la despesa pública.
3. Ingressos públics. Concepte. Classes.
Tema 6. INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

1. Ingressos públics: concepte i classificació (ordinaris i extraordinaris).
2. Ingressos ordinaris.
-Els tributs.
-Els impostos. Concepte. Classes.
-Contribucions especials.
-Taxes i preus públics.
-Sancions pecuniàries.
-Els productes de monopolis.
3. El ingressos extraordinaris.
4. El deute públic.
Tema 7. INGRESSOS DE DRET PRIVAT
1. Ingressos de Dret privat. Concepte.
2. Ingressos de Dret privat i béns del ens públics. Domini públic i béns patrimonials.
3. El Patrimoni Nacional.
4. Comunitats Autònomes.
5. Ens locals.
6. Organismes autònoms.
7. Béns públics i Administració financera.
Tema 8. DEUTE PÚBLIC
1. El Deute Públic.
Concepte.
Naturalesa.
Classes.
Emissió.
Contingut dels emprèstits.
Conversió i extinció.
Tema 9. JUSTÍCIA TRIBUTÀRIA 1. Justícia tributària. La idea del repartiment just de la càrrega tributària.
2. Principis constitucionals de justícia tributària.
3. Els principis constitucionals de justícia tributària a l'ordenament positiu espanyol.
Tema 10. RELACIÓ JURÍDICO-TRIBUTÀRIA. L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 1. La configuració jurídica del tribut. Vincles i relacions jurídico-tributàries.
2. L'obligació tributària. Concepte. Característiques.
3. Naixement de l'obligació tributària. Meritament i exigibilitat.
Tema 11. EL FET IMPOSABLE 1. El fet imposable. Concepte i naturalesa.
2. Elements del fet imposable. Element material o objectiu i element subjectiu.
3. L'objecte del tribut.
4. Fonament del fet imposable.
5. Exempció i no subjecció
Tema 12. SUBJECTES DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 1. Subjectes de l'obligació tributària. Idees generals.
2. Subjectes actius.
3. Subjectes passius. Concepte. Classes.
4. Contribuents.
5. Substituts. Concepte i règim general. El substitut en l' IRPRF i en l'impost de Societats. Retenció directa i indirecta.
6. Responsables.
7. Capacitat. L'article 33 LGT.
8. Domicili.
9. Representació.
10. Solidaritat.
11. Transmissió del deute.
Tema 13. QUANTIFICACIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI 1. La quantificació de l'obligació tributària. Tributs fixos i variables.
2. Base imposable i base liquidable.
3. El tipus de gravamen. Concepte. Classes. Les aliquotas.
4. Quota i deute tributari.
Tema 14. EXTINCIÓ DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 1. L'extinció de l'obligació tributària. Idees generals.
2. El pagament. Subjectes. Objecte. Forma, lloc i temps. Prova. Consignació. Imputació de pagaments.
3. Prescripció.
4. Compensació.
5. Condonació.
6. Altres maneres d'extinció.
7. Les garanties del crèdit tributari.
Tema 15. PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 1. Procediments de gestió.
2. Procediments d'inspecció.
3. Activitats de liquidació.
4. Procediments de recaptació.
5. Rectificació d'actes tributaris.