2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET FINANCER
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. EL DRET FINANCER 1. Activitat financera i Hisenda Pública.
2. Dret Financer: concepte i contingut.
3. Relació amb disciplines jurídiques i no jurídiques.
4. Fonts del dret financer.
Tema 2. PRINCIPIS CONSTITUCIONALS I ALTRES NORMES EN EL DRET FINANCER.
1. Principis constitucionals en el Dret financer i poder financer (justícia tributària).
2. Distribució del poder Financer.
3. Normes financeres.
4. Aplicació de normes financeres.
Tema 3. L'APLICACIÓ DEL DRET FINANCER 1. L'aplicació del Dret financer
2. Eficàcia de les normes financeres en el temps.
3. Eficàcia de les normes financeres en l'espai.
4. La interpretació en el Dret financer. Especial referència al Dret tributari.
5. La integració. L'analogia.
Tema 4. EL PODER FINANCER 1. Concepte.
2. Extensió del Dret financer. Els seus límits. Especial referència als tractats internacionals.
3. Poder financer i autonomia.
4. El poder financer: L'Estat. Les Comunitats Autònomes. Els Ens Locals.
Tema 5. L'OBJECTE DE L'ACTIVITAT FINANCERA 1. L'objecte de l'activitat financera. Aspectes extrajuridics. L'aspecte jurídic.
2. Les despeses públiques. Concepte i classes. El Dret de la despesa pública.
3. Ingressos públics. Concepte. Classes.
Tema 6. INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. 1. Concepte i classificació.
2. Ingressos ordinaris.
-Els tributs.
-Els impostos.
-Contribucions especials.
-Taxes.
- Preus públics.
3. El ingressos extraordinaris.
4. El deute públic.
Tema 7. INGRESSOS DE DRET PRIVAT 1. Concepte.
2. Ingressos de Dret privat i béns del ens públics. Domini públic i béns patrimonials.
3. El Patrimoni Nacional.
4. Comunitats Autònomes.
5. Ens locals.
6. Organismes autònoms.
7. Béns públics i Administració financera.
Tema 8. RELACIÓ JURÍDICO-TRIBUTÀRIA. L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 1. La configuració jurídica del tribut. Vincles i relacions jurídico-tributàries.
2. L'obligació tributària. Concepte. Característiques.
3. Naixement de l'obligació tributària. Meritament i exigibilitat.
Tema 9. EL FET IMPOSABLE 1. Concepte i naturalesa.
2. Elements del fet imposable. Element material o objectiu i element subjectiu.
3. L'objecte del tribut.
4. Exempció.
5. No subjecció
Tema 10. SUBJECTES DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 1. Concepte i tipologia.
2. Subjectes actius.
3. Subjectes passius.
4. Contribuents.
5. Substituts.
6. Responsables.
7. Capacitat.
8. Domicili.
9. Representació.
10. Solidaritat.
11. Transmissió del deute.
Tema 11. QUANTIFICACIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI 1. La quantificació de l'obligació tributària. Tributs fixos i variables.
2. Base imposable.
3. Base liquidable.
4. El tipus de gravamen.
5. Quota
6. Deute tributari.
Tema 12. EXTINCIÓ DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 1. Formes d'extinció.
2. El pagament.
3. Prescripció.
4. Compensació.
5. Condonació.
6. Altres maneres d'extinció.
7. Les garanties del crèdit tributari.
Tema 13. PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 1. Procediments de gestió.
2. Procediments d'inspecció.
3. Activitats de liquidació.
4. Procediments de recaptació.