2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FINANCIAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
C3
Es valora el treball col·laboratiu, el treball escrit i l'exposició oral del mateix 20%
Objective multiple-choice tests
DRET-A11
Prova teòrica tipus test i preguntes curtes 40%
Practical tests
DRET-A8
Realizació d'un supòsit/cas pràctic 40%
Others  
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria es tornaran a avaluar exclusivament les proves no superades en la primera convocatòria. La nota final serà el resultat de sumar la nota corresponent a les proves superades en primera convocatòria, més les notes obtingudes en la segona convocatòria.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.