2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FINANCIAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A11
C3
Treball a realitzar en grup fora de l'aula. Els grups seran de 4 o 5 persones.

Es qualificarà el contingut del treball en grup i l'exposició oral del estudiant.

20%
Multiple-choice objective tests
A8
A11
Prova objectiva tipus test a l'aula d'informàtica.
Les respostes incorrectes contaran negativament a la qualificació.
40%
Practical tests
A8
A11
C3
Resolució de supòsits i exercicis pràctics plantejats pel professor. 40%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria l'estudiant haurà de realitzar l'activitat avaluativa que no hagi superat.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.