2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHO FINANCIERO
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Trabajos
DRET-CE2
Es valora el treball col·laboratiu, el treball escrit i l'exposició oral del mateix 20%
Pruebas objetivas de tipo test
DRET-CE11
Prova teòrica tipus test sobre els contiguts del temari 40%
Pruebas prácticas
DRET-CE8
Realizació d'un supòsit/cas pràctic 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En la segona convocatòria es tornaran a avaluar exclusivament les proves no superades en la primera convocatòria. La nota final serà el resultat de sumar la nota corresponent a les proves superades en primera convocatòria, més les notes obtingudes en la segona convocatòria.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.

A causa de l'emergència sanitària provocada per la COVID19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s'informaran a l'espai Moodle de cada assignatura.