2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  FINANCIAL LAW
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
DRET-CE2
Es valora el treball col·laboratiu, el treball escrit i l'exposició oral del mateix 20%
Multiple-choice objective tests
DRET-CE11
Prova teòrica tipus test sobre els contiguts del temari 40%
Practical tests
DRET-CE8
Realizació d'un supòsit/cas pràctic 40%
Others  
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria es tornaran a avaluar exclusivament les proves no superades en la primera convocatòria. La nota final serà el resultat de sumar la nota corresponent a les proves superades en primera convocatòria, més les notes obtingudes en la segona convocatòria.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.

A causa de l'emergència sanitària provocada per la COVID19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s'informaran a l'espai Moodle de cada assignatura.