2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRETS REALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A11
Resolució d'un cas pràctic. L'alumne pot utilitzar textos legals. 20 per cent de la nota final
Proves mixtes
A9
Dues proves que consistiran en respondre a una sèrie de preguntes curtes o en un examen tipus test. 80 per cent de la nota final (40 per cent cada examen parcial)
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La nota final consistirà en la mitjana ponderada de les tres proves escrites.

L'alumne que hagi suspès l'assignatura per haver obtingut una qualificació inferior a 5, només caldrà que s'examini en segona convocatòria de les proves avaulatives en les que hagi obtingut una qualificació inferior a 5.

La resta d'alumnes que no hagin superat la primera convocatòria podran examinar-se, en segona convocatòria, de tota l'assignatura. L'examen constarà d'una part de preguntes curtes (80% de la nota) i una part de resolució d'un o més casos pràctics (20% de la nota).