2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  RIGHTS IN REM
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical tests
A11
Resolució d'un cas pràctic. L'alumne pot utilitzar textos legals. 20 per cent de la nota final
Mixed tests
A9
Dues proves que consistiran en respondre a una sèrie de preguntes curtes o en un examen tipus test. 80 per cent de la nota final (40 per cent cada examen parcial)
Others  
 
Other comments and second call

La nota final consistirà en la mitjana ponderada de les tres proves escrites.

L'alumne que hagi suspès l'assignatura per haver obtingut una qualificació inferior a 5, només caldrà que s'examini en segona convocatòria de les proves avaulatives en les que hagi obtingut una qualificació inferior a 5.

La resta d'alumnes que no hagin superat la primera convocatòria podran examinar-se, en segona convocatòria, de tota l'assignatura. L'examen constarà d'una part de preguntes curtes (80% de la nota) i una part de resolució d'un o més casos pràctics (20% de la nota).