2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRETS REALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A11
Resolució d'un cas pràctic. L'alumne ha d'utilitzar els textos legals. 1/3 per cent de la nota final
Proves mixtes
A9
Dues proves que consistiran en respondre a una sèrie de preguntes curtes o en un examen tipus test. 2/3 de la nota final (1/3 cada examen parcial)
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- En Primera Convocatòria:

a) Alumnes que hagin fet les 3 proves (2 proves mixtes i 1 un cas pràctic): mitja entre els percentatges descrits.

b) Alumnes presentats només a alguna o algunes de les proves: mitja entre el resultat de la prova i un 0 corresponent a la/les prova/ves no realitzada/des. Si l'alumne s'ha presentat a un total de proves avaluatives que no suposa més d'un 50% del pes avaluatiu de l'assignatura, la nota final constarà com a "no presentat".

c) Alumnes no presentats a cap de les tres proves: "no presentats"

. L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves.

- En segona convocatòria:

. Part teòrica: proves mixtes. La part teòrica representa els 2/3 de la nota final.

. Part pràctica: resolució dels casos pràctics plantejats. La part pràctica representa 1/3 de la nota final.

. L'aprovat requereix un valor mínim de 3 en cadascuna de les proves.

. Els alumnes suspesos que havent-se presentat a les 3 proves previstes per la 1ª convocatòria hagin superat, com a mínim, una de les proves amb un 5 o més, podran presentar-se en 2ª convocatòria només de la part suspesa.