2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Double degree in Business Administration and Management and Law (2014)
 Subjects
  RIGHTS IN REM
   Sources of information
Basic

MANUALS

Es recomana la darrera edició (s'indicarà a classe, a començaments del curs) del manual següent:

- Pedro del Pozo Carrascosa - Antoni Vaquer Aloy - Esteve Bosch Capdevila: Derecho civil de Cataluña. Derechos reales, Editorial Marcial Pons.

 

LEGISLÁCIÓ

- Codi Civil de Catalunya.

- Llei Hipotecària.

 

Complementary

La bilbliografia complementària està especificada, per a cadascuna de les lliçons, en els manuals esmentats abans. Com a obra general de consulta, es recomanen especialment els comentaris següents:

- Decanato Autonómico de los Registradores de Cataluña: Derechos reales. Comentarios al libro V del Código civil de Cataluña, 3 volums, Barcelona, Bosch, 2008.