2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC
A2
B4
C2
C4
Els coneixements teòrics i pràctiques seran avaluats en les diferents sessions, així com amb la realització d'un o diversos treballs 20%
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C2
Els coneixements teòrics i pràctics, tant de les sessions magistrals com de les pràctiques a través de TIC, seran avaluats a través de proves objetives tipus test. 80%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assignatura, tant en primera com en segona convocatòria, és avaluable a través d'avaluació continuada (AC), que consisteix en les següents activitats:

Proves i treballs: un 50% de la nota provindrà de les diferents proves realitzades durant el curs (tests, presentacions, treballs, exercicis...).

Examen final: el 50% restant provindrà d'un examen final tipus test.

Comentaris:

En segona convocatòria, en cas de que la nota de l'examen final sigui superior a la que s'obtindria d'aplicar els criteris (50-50%) prevaldrà la nota de l'examen final, passant a suposar aquesta el 100% de la nota.