2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l’assignatura.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Plantejament d’una situació (real o simulada) en la que ha de treballar l’estudiant
per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes
concretes o realitzar una reflexió global.
Debates Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema
determinat.
Atención personalizada Temps reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.