2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  TÉCNICAS DE DECISIÓN EMPRESARIAL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas mixtas
A4
A6
B1
C3
Examen final (prova integral) que avaluarà continguts teòrics i pràctics de qualsevol tema de l'assignatura. 60%
Pruebas objetivas de tipo test
A4
A6
B1
C3
Com a part de l'avaluació continua es realitzarà una prova tipus test de 20 preguntes (respostes errònies resten -0.33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura 10%
Pruebas prácticas
A4
A6
B1
C3
Realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 15% de la nota. 30%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En primera convocatòria, la qualificació de l'estudiant s'obtindrà a partir de:

- La realització de dues proves pràctiques durant el curs, cadascuna de les quals equivaldrà al 15% de la nota, 30% en total.

- La realització d'un tipus test de 20 preguntes (errònies resten -0,33) per avaluar els continguts teòrics de l'assignatura, que equivaldrà a un 10% de la nota.

- La resolució d'una prova integral (examen) compost per continguts teòrics i pràctics sobre tècniques de decisió empresarial de qualsevol tema de l'assignatura. 60% de la nota.

En segona convocatòria,

L'estudiant te dues opcions:

1) S'avaluarà a través de les mateixes proves de l'avaluació continua, que respectaran els mateixos percentatges de qualificació en el cas que hagin realitzat les proves de tipus test i les proves pràctiques.

2) En el cas que l'estudiant no hagi superat l'avaluació continua, o renunciï expressament a aquesta, l'avaluació en segona convocatòria només serà amb l'examen, que en aquest cas valdrà el 100% de la nota.

No es permetrà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves.