2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  SISTEMA TRIBUTARI
   Continguts
Tema Subtema
1. INTRODUCCIÓ 1. Sistema tributari espanyol.
2. Impostos estatals.
3. Impostos autonòmics.
4. Impostos locals.
2. L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (I) 1. Naturalesa i àmbit d’aplicació.
2. Fet imposable. Concepte de renda.
3. Rendes no subjectes i rendes exemptes.
4. Subjectes passius.
5. Determinació de la renda.
6. Rendiments del treball.
7. Rendiments del capital immobiliari.
8. Rendiments del capital mobiliari.
9. Rendiments d’activitats econòmiques.
10. Guanys i pèrdues patrimonials.
11. Base imposable i base liquidable.
12. La quota diferencial.
3. IMPOST SOBRE SOCIETATS: ELS RÈGIMS TRIBUTARIS ESPECIALS 1. Naturalesa i caràcters.
2. Àmbit d'aplicació.
3. Agrupacions d'interès econòmic, unions temporals d'empresa.
4. Entitats dedicades a l'arrendament d'habitatge.
5. Societats i fons de capital-risc i societats de desenvolupament industrial regional.
6. Institucions d'inversió col·lectiva.
7. Règim de consolidació fiscal.
8. Règim especial de les fusions.
9. Règim fiscal de la mineria.
10. Règim fiscal de la recerca i explotació de hidrocarburs.
4. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT 1. Naturalesa i àmbit d’aplicació.
2. Territorialitat del’impost.
3. Lliurament de béns i prestació de serveis.
3.1. Fet imposable.
3.2. Concepte d’empresari o professional.
3.3. Operacions no subjectes.
3.4. Concepte de prestació de serveis.
3.5. Exencions en lliurament de béns i prestació de serveis.
4. Adquisició intracomunitària de béns.
4.1. Fet imposable.
4.2. Adquisicions no subjectes.
4.3. Exencions.
5. Importacions de béns.
5.1. Fet imposable.
5.2. Operacions assimilades a les importacions de béns.
5.3. Exencions.
6. Base imposable.
7. Tipus de gravamen.
8. Meritament de l’impost.
9. Repercusió de l’impost.
5. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 1. Fonts normatives i àmbit d’aplicació.
2. Cessió de l’impost.
3. Concepte i naturalesa.
4. Fet imposable.
5. Subjectes passius.
6. Exencions.
7. Titularitat dels elements patrimonials.
8. Base imposable i liquidable.
9. Tipus de gravamen.
10. Meritament i gestió de l’impost.
6. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 1. Fonts normatives.
2. Naturaleza i objecte.
3. Fet imposable.
4. Subjectes passius i resposables.
5. Base imposable i liquidable.
6. Tipus de gravamen.
7. Quota tributària.
8. Meritament i prescripció.