2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PRIVAT
   Continguts
Tema Subtema
1. DRET INTERNACIONAL PRIVAT (DIPr) a) Objecte, pressupòsits i finalitat del Dret internacional privat.
b) Quines qüestions resol el DIPr. La relativitat del DIPr.
c) Dret interregional o interestatal
d) Fonts del Dret internacional privat (institucional, convencional i autònom). La recerca de les normes a internet.
e) L’Espai Judicial Europeu i el TJUE
2. LA COMPETÈNCIA JUDICIAL INTERNACIONAL(CJI) a) La competència judicial internacional: concepte i tipologia de criteris de competència judicial internacional.
b) Marc normatiu bàsic: Reglaments europeus, Convenis internacionals i LOPJ. Determinació de la seva aplicació.
c) El Reglament 1215/2012 (RBIBis)
d) Els fòrums de competència: exclusius, general, especials en matèria patrimonial, acords d’elecció de fòrums, fòrums de protecció contractuals.
d) Control de la competència, litispendència i connexitat.
e) Altres reglaments europeus.
f) Altres mecanismes d’arranjament de controvèrsies en el tràfic extern: arbitratge internacional i els ADR.
3. DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE (LA) a) Determinació del dret aplicable a les situacions jurídicoprivades internacionals.
b) El mètode directe: Normes imperatives. Normes materials especials. Els convenis de dret uniforme . La lex mercatoria.
c) El mètode indirecte: la norma de conflicte, estructura i característiques.
d) L’aplicació pràctica de les normes de conflicte.
e) Aplicació del dret estranger pels tribunals i autoritats espanyoles.
4. DRET PROCESSAL INTERNACIONAL a) La llei aplicable al procés: lex fori regit processum.
b) Les parts en el procés. El benefici de justícia gratuïta.
c) Assistència judicial internacional: marc normatiu bàsic.
d) Les notificacions i l’obtenció de proves a l’estranger.
e) La Xarxa judicial europea i e-justice
f) Els documents atorgats a l’estranger i els seus efectes a Espanya.
5. RECONEIXEMENT I EXECUCIÓ DE RESOLUCIONS ESTRANGERES a) Eficàcia extraterritorial de decisions: reconeixement i execució.
b) El sistema espanyol de reconeixement i execució: pluralitat de fonts.
c) Els reglaments europeus. El Reglament 1215/2012 (RBIBis). Execució de documents públics executius.
d) Règims especials: Convenis internacionals.
e) L’exequàtur en el DIPr autònom (LCJI).
6. PROCEDIMENTS EUROPEUS a) El títol executiu europeu
b) El procés monitori europeu: el requeriment europeu de pagament
c) El procés europeu d’escasa quantia
7. ESTATUT PERSONAL a) Estatut personal: persona física. L'estatut personal: la nacionalitat o la residència habitual com a punt de connexió?. Llei aplicable a la capacitat. El nom de les perspersones físiques.
b) Estatut personal: persona jurídica. Dret de societats internacional.
8. OBLIGACIONS CONTRACTUALS a) La competència judicial internacional en la contractació internacional.
b) La llei aplicable a les obligacions contractuals: el Reglament Roma I.
c) Contractes amb part dèbil: consumidor, treballador
d) La compravenda internacional de mercaderies (CIM). Incoterms.
9. OBLIGACIONS EXTRACONTRACTUALS a) La responsabilitat extractontractual en el R.1215/2012 (RBIbis) per determinar la competència judicial internacional i el Reglament 864/2007 (RRII) sobre llei aplicable.
b) La responsabilitat extracontractual derivada: d’accidents per carretera, per productes defectuosos, de la propietat intel·lectual i per danys vinculats a la societat de la informació.
10. DRETS REALS a) Competència judicial i llei aplicable als drets reals sobre béns mobles.
b) Competència judicial i llei aplicable als drets reals sobre béns immobles.
11. MATRIMONI a) Celebració del matrimoni. La capacitat nupcial i consentiment, la forma. El registre.
b) Les relacions patrimonials entre cònjuges.
c) Les relacions patrimonials en les unions registrades.
d) Crisis matrimonials: divorci, separació, nul·litat.
12. FILIACIÓ, RELACIONS PATERNO-FILIALS, ADOPCIÓ: PROTECCIÓ DE MENORS a) La filiació natural i l’adoptiva. La maternitat subrogada en àmbit internacional.
b) Les relacions paterno-filials
c) Les relacions paterno-filials derivades de crisis matrimonials.
d) La sostracció internacional de menors
13. OBLIGACIONS D’ALIMENTS a) Competència judicial i llei aplicable per determinar les obligacions alimentàries. Aliments per a fills. Aliments per ex-cònjuges.
b) Cooperació d'autoritats i reconeixement i execució d’aliments atorgats en àmbit transfronterer.
14. DRET SUCCESSORI a) Competència judicial i llei aplicable
b) Reconeixement i execució
c) El certificat successori europeu