2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PRIVAT
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: continguts; objectius; metodologies ; sistemes d'avaluació; bibliografia recomanada
Sessió Magistral Desenvolupament del marc teòric. Sessions expositives de la professora. Els alumnes han de participar amb dubtes, debats, i respondre. S'han d'utilitzar els textos normatius com a eina de treball.
Seminaris Durant el curs es proposarà una sessió anb un professional del Dret que explicarà la vessant pràctica d'un dels àmbits de la matèria. El seminari depèn de la disponibilitat de recursos disponibles.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Realització de casos pràctics a classe amb l'orientació de la professora. Imprescindible l'ús dels textos legals. Així mateix, es proposaran lectura i comentari de textos legals, doctrinals, jurisprudència.
Els alumnes hauran estudiat prèviament la matèria explicada a classe en hores de treball autònom.
Atenció personalitzada A l'aula s'atén a l'alumnat durant les sessions pràctiques. Així mateix es realitzen tutories individualitzades sempre que l'alumnat ho requereixi.