2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Asignaturas
  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura: continguts; objectius; metodologies ; sistemes d'avaluació; bibliografia recomanada
Sesión magistral Desenvolupament del marc teòric. Sessions expositives de la professora. Els alumnes han de participar amb dubtes, debats, i respondre. S'han d'utilitzar els textos normatius com a eina de treball.
Seminarios Durant el curs es proposarà una sessió anb un professional del Dret que explicarà la vessant pràctica d'un dels àmbits de la matèria. El seminari depèn de la disponibilitat de recursos disponibles.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Realització de casos pràctics a classe amb l'orientació de la professora. Imprescindible l'ús dels textos legals. Així mateix, es proposaran lectura i comentari de textos legals, doctrinals, jurisprudència.
Els alumnes hauran estudiat prèviament la matèria explicada a classe en hores de treball autònom.
Atención personalizada A l'aula s'atén a l'alumnat durant les sessions pràctiques. Així mateix es realitzen tutories individualitzades sempre que l'alumnat ho requereixi.