2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  DRET INTERNACIONAL PRIVAT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
DRET-A2
DRET-A10
DRET-B2
C3
1ª prova pràctica: Test (sense legislació) vinculat a la redacció i lliurament en el torn de matrícula pertinent (requisit previ per a realitzar el test) d'un escrit processal, preguntes vinculades i preguntes de la part general i especial de l'assignatura.

2ª prova: Test teòrico-pràctic de la part especial sense legislació

3ª prova: Pràctica de síntesi amb legislació de tota la matèria.
1ª prova: 30% de la nota. S'aprova a partir del 5.

2ª prova: 20% de la nota. s'aprova a partir del 5.

3ª prova: 50% de la nota. s'aprova a partir del 5.
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

AVÍS: de la qualificació final es descomptarà puntuació en el cas de errors ortogràfics.

AVÍS: en les activitats avaluatives en què es pot utilitzar la legislació bàsica de DIPr es comprovarà que no hi hagi cap anotació (cap paraula, esquema, etc.) en els textos legals. En cas contrari es retirarà la legislació i es valorarà l'obertura d'un expedient acadèmic.

AVÍS: l'alumnat ha de realitzar les activitats avaluatives en el torn de grup de matrícula (matí o tarda). Cal que l'alumne sigui diligent en comprovar el torn en el que està matriculat. Només en circumstàncies fonamentades i amb previ avis i acceptació del professorat, es podrà realitzar una activitat en un torn diferent.


PRIMERA CONVOCATÒRIA (avaluació continuada):

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant es presenti, necessàriament, a totes les proves avaluatives proposades. Per tant, la nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana de les activitats desenvolupades durant el curs.

La no presentació a una concreta activitat implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.


SEGONA CONVOCATÒRIA:

- Alumnes queno han seguit l'avaluació continuada o no l'han superada. En aquest cas han de fer en segona convocatòria un examen de dues parts de tot el temari. UN TEST (40% de pes de la nota) I UNA PRÀCTICA AMB LEGISLACIÓ (60% de pes de la nota). CALDRÀ SUPERAR AMBDUES PARTS AMB UN 4 PER TAL DE FER LA MITJANA DE LA NOTA FINAL (en cas de no assolir el 4 a l'acta constarà el % de nota). Si no es supera el 4 no es realitzarà/corregirà la part pràctica. EN TOT CAS CAL QUE LA MITJANA RESULTANT SIGUI DE 5 PER APROVAR.

La detecció de còpia/plagi en alguna de les activitats suposarà la qualificació de 0 en dita activitat.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.