2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE MÀRQUETING
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A6
C4
Consisteix en la preparació i presentació de 3 treballs en grup al llarg del quadrimestre. 50%
Proves objectives de tipus test
A6
C3
L'examen final de l'assignatura constarà d'un test sobre continguts teorico-practiques.


50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació consistirà en uns treballs (en grup i/o individuals) (50%) i un examen final tipus test (50%).

També es te en compte la participació i comportament de l'estudiant a classe al llarg del quadrimestre en el càlcul de la nota final de l'assignatura.

Notes Importants!

1 - Per tal de tenir en compte la nota d'avaluació continuada, cal treure un mínim de 4 sobre 10 en l'examen tipus test.

Pels estudiants que no treuen un mínim de 4/10 en l'examen tipus test, no es farà la mitja amb la nota dels treballs, i per tant la nota final de l'assignatura serà la mateixa nota del l'examen final.

2 - En segona convocatòria el 100% de la nota és l'examen final. No hi ha avaluació continuada.

3 - No es guarden les notes d'avaluació continuada d'un curs a l'altre, o de convocatòria a convocatòria.