2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
   Resultats d'aprenentatge
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Integra els coneixements teòrics macroeconòmics i microeconòmics per a la gestió d'empreses.
 A2 Integra els coneixements en tractament d'informació i dades per a la presa de decisions empresarials.
 A3 Integra els coneixements i habilitats directives per a obtenir acords favorables en les negociacions empresarials.
 A4 Integra els coneixements de les institucions i les seves àrees funcionals per a l'anàlisi del seu posicionament estratègic.
 A5 Integra els coneixements teòrics sobre direcció d'empreses i/o institucions per a gestionar les seves àrees funcionals.
 A6 Integra els coneixements teòrics per a redactar projectes de creació i creixement d'empreses.
 A7 Integra els coneixements teòrics en informes empresarials.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
 B6 Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric