2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Doble titulació de Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
   Criteris i procediments d’avaluació
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat)
Metodologies Competències Descripció Pes        
Elaboració del treball de fi de grau/màster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B4
B6
C1
C3
C4
El treball haurà de ser presentat en suport paper i electrònic. La qualificació del treball correspondrà tant al tutor/a (20% de la nota final) com al tribunal (50% de la nota final). 70%
Presentació i defensa del treball de fi de grau/máster
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B4
B6
C1
C3
C4
L'estudiant ha de presentar el treball fi de grau davant del tribunal. La presentació i defensa del treball es farà de forma pública i presencial.

En el cas que l'estudiant no es presenti davant del tribunal, la valoració final del tribunal, tant de l'elaboració del treball (50%) com de la presentació i defensa (30%) serà de 0.
30%
Altres
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El Treball de Fi de Grau té convocatòria ÚNICA.

Degut a les característiques del Treball de Fi de Grau, NO hi ha CONVOCATÒRIA ADDICIONAL.

El document final pot presentar dues formes alternatives:

1. Treball individual
2. Treball col·lectiu en el qual com a màxim hi participaran dos estudiants del mateix grau.

Els criteris de qualitat, el format i altres especificitats es troben a la "Guia per a l'elaboració del TFG de la FEE" publicada al Moodle.