2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Direcció Estratègica de l'Empresa (2007)
 Assignatures
  DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
24 30 54
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
14 30 44
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
10 10 20
Presentacions / exposicions
6 16 22
Fòrums de discussió
0 2 2
 
Atenció personalitzada
4 0 4
 
Proves objectives de tipus test
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat