2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Direcció Estratègica de l´Empresa (2007)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Common
  AC1 Dominar els fonaments teòrics de la gestió d’empreses i de les seves àrees funcionals.
  AC2 Definir i analitzar els problemes empresarials complexos.
  AC3 Aplicar mètodes d’anàlisi i de presa de decisions empresarials.
  AC4 Aplicar els conceptes, tècniques i mètodes als problemes estratègics de les empreses reals.
  Professional
  AP1 Conèixer els conceptes i les tècniques d’aplicació de l’establiment d’objectius, d’anàlisi, formulació i implantació de l’estratègia en empreses i organitzacions.
  AP2 Identificar i anticipar problemes empresarials rellevants, i proposar solucions.
  AP3 Aportar racionalitat en la presa de decisions estratègiques.
  AP4 Dissenyar l’estructura de l’organització i liderar les tasques dels col•laboradors. 9.Redactar informes estratègics i empresarials, i presentar-los i defensar-los en públic.
  AP5 Iniciar-se en la realització de projectes de consultoria i en la pràctica professional.
  Research
  AR1 Identificar les fonts d'informació econòmica i empresarial rellevant per a la recerca.
  AR2 Interpretar i analitzar les dades i derivant-ne conclusions científiques.
  AR3 Conèixer, analitzar i sistematitzar la bibliografia de recerca i els resultats d’investigació.
  AR4 Dominar els fonaments metodològics, científics i instrumentals d'investigació.
  AR5 Conèixer i saber utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives de recerca científica, tot iniciant-se en la realització de projectes de recerca.
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat: desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC3 Flexibilitat: disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat: aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Autoestima professional: comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat.
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social.
  BC10 Lideratge.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC12 Asertivitat: comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Planificació i organització.
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
  BC16 Sensibilitat pel medi ambient.
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (per compte d’altres i/o emprenedoria).