2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (1998)
 Plan de estudios

El pla d'estudis de l'ensenyament d'Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial va ser homologat pel Consejo de Universidades i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 273 el dimarts 14 de novembre de 1997. El primer curs que es va implantar fou el curs 1998/1999

El pla d'estudis es va realitzar tenint en compte les directrius generals pròpies aprovades en el Reial Decret 1400/1990, de 26 d'octubre, pel que s'estableix el títol universitari oficial d'Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial i les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a la seva obtenció (BOE núm. 306 de 22 de desembre de 1992)

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol d' Enginyer en Automàtica i Electrònica , un títol que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional .

Aquest ensenyament és un ensenyament de 2n cicle i té una durada mínima de 2 anys.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 150 distribuïts de la següent manera :

CICLE

CURS

MATÈRIES TRONCALS

MATÈRIES OBLIGATÒRIES

MATÈRIES OPTATIVES

CRÈDITS LLIURES

TREBALL FI DE CARRERA

TOTALS

SEGON CICLE

1R

45

6

6

15

0

72

2N

36

 

30

0

12
(OBLIGATÒRIA)

78

TOTAL

81

6

36

15

12

150

TOTALS

81

6

36

15

12

150

 

Podeu trobar més informació en la següent adreça: http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/sga/alumnes_comu/plans/plansURV/etse/automatica_pla.htm#automatica