2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial (98)
 Salidas Profesionales

Els estudiants d'aquesta titulació han de desenvolupar una sèrie d'habilitats que, en primer lloc, seran cabdals per aprofitar els cursos universitaris i, en segon lloc, els situarà en el món laboral com a professionals capacitats i competents. Aquestes habilitats les podem resumir en tres grans punts:

Disseny de sistemes automàtics a partir d'unes especificacions prèvies i, dintre de les múltiples possibilitats, escollir la que s'adeqüi millor a les necessitats de la indústria.

Programació amb sistemes digitals.

Integració de diferents elements, coordinació i elaboració d'un sistema de verificació de com funcionen per establir les seves prestacions reals.

L'enginyer/a en Automàtica i Electrònica Industrial pretén abordar els aspectes més rellevants de les àrees de l'enginyeria de control automàtic i de l'enginyeria electrònica en el món industrial.

L'automatització industrial treballa en la substitució dels operadors manuals per operadors artificials i en la realització de tota mena de tasques del món industrial, des de simples funcions automàtiques d'obertura i tancament de màquines industrials fins a sofisticades funcions coordinades que permetin gestionar les comandes de productes i obtenir-los automàticament.

L'enginyeria electrònica tracta l'anàlisi, el disseny i la realització de tots els components electrònics necessaris per portar a terme l'automatització industrial.

Aquesta carrera és la continuació natural de l'Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial. Tanmateix, té uns trets específics.

La indústria cada vegada més tendeix a l'ús d'equips i sistemes sofisticats, per tal de fer front al repte d'una producció cada vegada més alta, amb millor qualitat i màxima seguretat. El perfil d'Enginyer Industrial generalista no està d'acord amb aquestes demandes, almenys en un primer moment, i es fa necessària la figura d'un enginyer especialista amb coneixements més amplis que l'Enginyer Tècnic.

El treball professional típic d'un Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial va adreçat també al disseny, l'anàlisi, projecció i manteniment de sistemes i equipaments electrònics i microelectrònics complexos per a l'automatització dels processos industrials. El seu camp d'actuació són els automatismes de tota mena, sistemes de control, instrumentació industrial, producció integrada, CAM (C omputer Aided Manufacture ), robòtica, electrònica de potència, etc.

Naturalment, també té capacitat per a la gestió d'indústries de tota mena i per a l'exercici lliure de la professió (oficines tècniques, consultories, etc.) o la gestió comercial de productes relacionats amb la seva àrea.

Un altre camp de treball és el de les aplicacions electròniques sofisticades i poc usuals, des del disseny microelectrònic fins a l'alimentació de ginys aerospacials, per posar un exemple. No cal dir que aquesta carrera té un fort component informàtic (informàtica industrial, sistemes en temps real, robòtica, etc.).