2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Assignatures
  ART I RELIGIÓ
   Competències
Codi  
A1 Demostrar coneixement i comprensió de les coordenades espai-temporals (diacronia i sincronia) i dels límits i interrelacions geogràfiques i culturals de la història de l’Art
A4 Coneixements particulars i optatius de la Història de l'Art
A5 Ha de demostrar coneixement i comprensió de les diferents metodologies d’aproximació a la Història de l’Art i de la seva contingència històrica (Historiografia de l’Art)
A6 Ha de demostrar coneixement i comprensió sistemàtic i integrat del fet artístic: teoria i pensament estètic, diferents llenguatges, procediments i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
A7 Ha de demostrar coneixement i comprensió de les principals fons literàries i documentals de la Història de l’Art.
A8 Ha de demostrar coneixement i comprensió d’iconografia, aspecte essencial per a la interpretació de les imatges.
A13 Ha de demostrar coneixement i comprensió general de la Història Universal
A17 Ha de demostrar habilitat en la metodologia científica en història de l’art: estats de la qüestió, anàlisis integrals de l’obra d’art, replantejament de problemes , recerca d’informació inèdita, plantejament d’hipòtesis, processos crítics de síntesis, formulació ordenada de conclusions.
A19 Ha de demostrar habilitat en interpretar i utilitzar els gràfics, dibuixos, fotografies, imatges en moviment, informàtica. (Coneixements instrumentals aplicats a la Història de l’Art)
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
B9 Interdisciplinarietat (humanitats): Filosofia, Història de l’Estètica, llengües antigues, Semiòtica, Història de les Arts Escèniques, Història de la Música, Mitologia, Història de les Grans Religions, Sociologia i Antropologia.
B10 Planificació i organització
B12 Motivació per la qualitat
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia