2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  ART I RELIGIÓ
   Assessment
  Description Weight
Lecture S´avaluarà mitjançant l´elaboració d´un assaig, amb base estètica, en el qual es demostri un bon coneixement dels continguts teòrics i metodològic del curs. 40%
Presentations / expositions Avaluació dels diferents treballs realitzats. 15%
Assignments Redacció d´un assaig de curs. 30%
Problem solving, classroom exercises Avaluació del coneixement de les lectures obligatòries treballades durant el curs. 15%
 
Other comments and second call