2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  HYDROGEOGRAPHY
   Assessment
  Description Weight
Field work/trips Lliurament de ressenya del treball de camp. 5%
Assignments Entrega d'un informe del treball de curs i presentació oral dels resultats del mateix 20%
Objective multiple-choice tests Proves que contenen definicions, completar frases, veritable/ fals, etc. 50%
Oral tests Avaluació seminaris i pràctiques i entrega dels dossiers de pràctiques. 20%
Others

Avaluació de l'assistència, participació, actitud, etc.

5%
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria s'avaluaran els mateixos apartats que en l'avaluació continuada i per tant és indispensable haver realitzat i presentar els treballs, pràctiques, etc., del curs.