2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  SECTORIAL ACCOUNTING
   Competences
Code  
A1 Gestionar i administrar una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i debilitats.
A2 Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització mitjana o gran i ocupar qualsevol tasca de gestió en ella encomanada.
A3 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
A5 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A7 Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
B1 Learning to learn
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia