2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (1998)
 Subjects
  COMPTABILITAT SECTORIAL
   Contents
Topic Sub-topic
I PART: ADAPTACIONS SECTORIALS DEL PGC 1. Empreses Constructores
1.1 Àmbit d’aplicació
1.2 Comptabilització de les vendes
1.3 Altres partides significatives en relació a l’activitat de la construcció
1.4 Unions temporals d’empreses

2. Empreses Immobiliàries
2.1 Àmbit d’aplicació
2.2 Comptabilització de les vendes i altres ingressos
2.3 Altres partides significatives en relació a l’activitat immobiliària
2.4 Multipropietat

3. Entitats sense ànim de lucre
3.1 Àmbit d’aplicació
3.2 Definicions i relacions comptables
3.3 Meritació de les subvencions
3.4 Donacions no dineraries
3.5 Comptes anuals

4. Empreses vitivinícoles
4.1 Àmbit d’aplicació
4.2 Definicions i relacions comptables
4.3 Comptabilització de les partides significatives en l’activitat vitivinícola
4.4 Comptes anuals
II PART: FUNCIONAMENT D’UN PROGRAMA INFORMÀTIC DE COMPTABILITAT 5. Estructura del programa
5.1 Creació, modificació i baixa d’empreses
5.2 Tractament dels fets comptables
5.3 Quadres d’immobilitzat

6. Estats comptables
6.1 Llibre diari i major
6.2 Llibres auxiliars
6.3 Balanç de sumes i saldos
6.4 Balanç de comprovació
6.5 Inventari

7. Tancament de l’exercici
7.1 Variació d’existències
7.2 Regularització
7.3 Tancament de l’IVA
7.4 Comptabilització de l’impost de societats
7.5 Check list del compliment de les obligacions comptables i fiscals
7.6 Tancament dels comptes

8. Comptes anuals
8.1 Balanç
8.2 Compte de pèrdues i guanys
8.3 Memòria